CTCP Bột giặt NET (Mã CK: NET) công bố báo cáo tài chính quý 1/2015.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 1 của NET đạt 190,32 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của công ty lại sụt giảm mạnh 15% dẫn đến lợi nhuận gộp của NET tăng 14%, đạt gần 50 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ của NET tăng lên 180 triệu, trong khi quý 1/2014 gần như bằng 0. Tuy vậy, các chi phí khác như bán hàng, quản lý doanh nghiệp lại tiết giảm so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan trong kỳ, NET ghi nhận 17,06 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của công ty hiện đạt 346 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến hết quý 1/2015, khoản mục tiền và tương đương tiền của NET đạt hơn 103 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty hiện có 57,6 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng. Ngoài ra, NET cũng đang nắm giữ 10,1% vốn điều lệ của CTCP Rau quả Cần Thơ và đã trích lập dự phòng 100% cho toàn bộ khoản đầu tư nói trên với số tiền hơn 716 triệu đồng.

Hoàng Anh